Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Postanowienia Ogólne


§1

 1. Spółka działa na podstawie:   

  Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz.43 z późn. zm.),
  Ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz.1037 późn. zm.z 2002 r.), 
  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm. z 2001 r.), 

  Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. Nr 76 z 2002r. poz.694),
  Aktu założycielskiego z dnia 2008-01-09 i innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Spółka działa pod firmą " Wodociągi i Kanalizacja Turawa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Siedziba Spółki mieści się w Turawie przy ul. Opolskiej 43.
 4. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000307671 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 31 784 000 złotych.
 5. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.
 6. Wspólników reprezentuje w Spółce Wójt Gminy Turawa.

§2

Spółka jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

§3

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki po uzyskaniu obowiązujących pozwoleń i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1/PKD 41.00.A - Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej

2/PKD 41.00.B - Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

3/PKD 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowę

4/PKD 45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

5/PKD 45.12.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

6/PKD 45.2 - Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

7/PKD 45.21 - Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa

8/PKD 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

9/PKD 45.21.C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych

10/PKD 45.21D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych.

11/PKD 45.21.E - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych

12/PKD 45.21F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

13/PKD 45.23 - Wykonywanie robót budowlanych drogowych.

14/PKD 45.24 - Budowa obiektów inżynierii wodnej.

15/PKD 45.24.B - Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej.

16/PKD 45.25 - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych

17/PKD 45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

18/PKD 71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

19/PKD 73.10.G - Prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

20/PKD 74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

21/PKD 74.30.Z - Badania i analizy techniczne

22/PKD 90.01.Z - Odprowadzanie oczyszczalni ścieków

23/PKD 90.02.Z - Gospodarowanie odpadami

24/PKD 90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna

25/PKD 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych

26/PKD 46.75 - Sprzedaż nawozów

 

 Organy Spółki

§4

1. Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Zarząd.

§5

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

 2. Zadania i kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa ustawa Kodeks Spółek Handlowych oraz Umowa Spółki.

§6

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zadania i kompetencje niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników należą do Zarządu.

 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 4. Zarząd może ustanawiać i odwoływać prokurentów.